Virginia

The letter is X

Michael Wyss to Lisa Xander
Ralph Xander to Ming Xia
Lin Xianchang to Bo Xing
Harriet Xing to Jing Xu