Oregon

The letter is X

Robert Wyttenberg to Bi Xia
Chun Xia to Cheng Xiong
Chong Xiong to Ye Xiong
Yer Xiong to Ling Xu