North Carolina

The letter is X

Theresa Wyszynski to Chungeng Xia
Heng Xia to Chu Xiong
Chue Xiong to X Xiong
Xang Xiong to Shu Xu